Salon kosmetyczny goleniów

Klauzula informacyjna RODO

W związku z wejściem w życie unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej (UE), wskazujemy poniżej informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. Jako administrator odpowiadamy za ich wykorzystywanie w sposób zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

Administrator danych osobowych

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Uslugi Kosmetologiczne Róża Detmer  z siedzibą w Goleniowie (72-112) przy ul. Szkolna 18, właściciel marki/salonu La  Femme d’Or  (dalej jako: La Femme d’Or).

Kontakt i informacje

Róża Detmer
ul. Szkolna 18
72-100 Goleniów
tel . 532 638 806

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W przypadku chęci skontaktowania się z naszym Inspektorem Ochrony Danych prosimy o kierowanie korespondencji na powyższy adres siedziby z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub elektronicznie na adres: salon.lafemmedor@gmail.com

Powyższe dane są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Dane przetwarzane przez Salon La Femme d’Or  pochodzą od Państwa i zostały nam bezpośrednio przekazane.

Państwa dane zostały zgromadzone w związku ze sprzedażą towarów lub świadczeniem usług przez Salon La Femme d’Or.

Wykorzystujemy je w następujących celach:

Lp.

Cel przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna

1.

zawarcie i wykonywanie łączącej nas umowy, w tym rozpatrywanie reklamacji oraz dokonywanie rozliczeń w czasie trwania umowy lub po jej zakończeniu

art. 6 ust. 1 lit.b RODO

2.

wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na nas na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości dotyczących m.in. wystawiania i przechowywania faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych a także innej sprawozdawczości

art. 6 ust. 1 lit.c RODO

3.

marketing bezpośredni naszych produktów lub usług

art. 6 ust. 1 lit.f RODO
uzasadniony interes administratora

4.

tworzenie na nasze wewnętrzne potrzeby zestawień, analiz i statystyk w czasie trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy

art. 6 ust. 1 lit.f RODO
uzasadniony interes administratora

5.

ustalanie, obrona i dochodzenie roszczeń wynikających z umowy przez okres ich przedawnienia

art. 6 ust. 1 lit.f RODO
uzasadniony interes administratora

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, oświadczenie o wyrażeniu zgody określa cel, w którym będziemy przetwarzać te dane.

We wskazanych powyżej celach, z wyjątkiem realizacji obowiązków prawnych, możemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań.

Komu przekazujemy Państwa dane?

Państwa dane przekazujemy:

1) podmiotom przetwarzającym Państwa dane w naszym imieniu i na podstawie zawartych z nami umów:

a) firmom informatycznym obsługującym nasze systemy informatyczne lub udostępniającym nam narzędzia informatyczne;

b) podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług i produktów, lub organizacji akcji marketingowych;

c) podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi rachunkowe.

2) innym podmiotom, które jako administratorzy przetwarzają Państwa dane we własnym imieniu:

a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską - w związku z przekazywaniem korespondencji;

b) podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np. bankom) - w związku z dokonywanymi płatnościami;

c) podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe, prawne, podatkowe - w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

Automatyczne podejmowanie decyzji

Nie przetwarzamy Państwa danych w sposób zautomatyzowany.

Czy Państwa dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jakie macie Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Mogą Państwo złożyć do nas:

1. wniosek o:

a) sprostowanie nieprawidłowych danych;

b) usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie;

c) ograniczenie przetwarzania poprzez wstrzymanie operacji na danych przez określony czas albo nieusuwanie danych (we wniosku należy wskazać właściwy sposób ograniczenia przetwarzania);

d) dostęp do danych, w tym udzielenie informacji o przetwarzanych danych lub kopię danych;

e) przeniesienie danych (jeżeli zostały spełnione warunki zawarte w art. 20 ust. 1 RODO).

2. sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w tym profilowania):

a) jeżeli podstawą przetwarzania jest marketing bezpośredni naszych usług lub produktów, wówczas jesteśmy zobowiązani do zakończenia przetwarzania danych w tym celu;

b) jeżeli podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny - wówczas jesteśmy zobowiązani do zakończenia przetwarzania danych w tych celach, chyba że wykażemy istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, bądź ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności.

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane wyłącznie na podstawie zgody, taką zgodę można cofnąć w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

Skarga

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Z klauzulą informacyjną RODO można zapoznać się na naszej stronie www.lafemmedor.pl